Rangen en standen teams TV de Fjouwere

dames dinsdag 1 gedeeld 1e plaats 

https://mijnknltb.toernooi.nl/league/02DF7F50-680B-493A-8804-0045BA39675E/draw/17 

 dames dinsdag 2 1e plaats
 https://mijnknltb.toernooi.nl/league/02DF7F50-680B-493A-8804-0045BA39675E/draw/11
 

woensdag heren 35+ waarschijnlijk 2e of 3e ? 

https://mijnknltb.toernooi.nl/league/02DF7F50-680B-493A-8804-0045BA39675E/draw/25 

 vrijdag gemengd 1 waarschijnlijk 3e of 4e ? 

https://mijnknltb.toernooi.nl/league/02DF7F50-680B-493A-8804-0045BA39675E/draw/2215
 

vrijdag gemengd 2  1e plaats 

https://mijnknltb.toernooi.nl/league/02DF7F50-680B-493A-8804-0045BA39675E/draw/2219